Test 1

reg826112014

Dosad je prolongirano nekoliko rokova za završetak vodovoda. Kraj novembra je poslednji rok za realizaciju ovog strateški važnog projekta za našu opštinu. Radovi su pri kraju i mi se nadamo da ovaj rok neće biti probijen, kazao je Mirsad Džudžević

No­va ro­žaj­ska vlast je za šest mje­se­ci re­a­li­zo­va­la ne­ko­li­ko in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta. Pre­ma ri­je­či­ma Mir­sa­da Džu­dže­vi­ća, di­rek­to­ra Agen­ci­je za in­ve­sti­ci­je, ri­ječ je o pro­jek­ti­ma ko­ji do­pri­no­se bo­ljem ži­vo­tu gra­đa­na.

– Lo­kal­na upra­va je ra­di­la na sa­na­ci­ji ne­ko­li­ko lo­kal­nih put­nih pra­va­ca ko­ji su bi­li u ve­o­ma lo­šem sta­nju i ko­ji sko­ro da ni­su bi­li za upo­tre­bu. Za­mi­je­ni­li smo ošte­će­nja na as­fal­tu pre­ma mje­snim za­jed­ni­ca­ma Ba­šča, Gor­nja Lov­ni­ca i Ba­lo­ti­će, te pre­ma se­lu Gu­sni­ce. Za re­a­li­za­ci­ju ovog po­sla iz lo­kal­nog bu­dže­ta je iz­dvo­je­no oko 170.000 eura – re­kao je Džu­dže­vić, is­ti­ču­ći da su ra­di­li i na sa­na­ci­ji se­o­skih pu­te­va.

– Ri­ječ je o dje­li­mič­noj sa­na­ci­ji ve­ćeg bro­ja put­nih pra­va­ca, či­me smo do­ve­li u bo­lje sta­nje pri­la­ze ka ku­ća­ma u se­li­ma Ba­šča, Pa­u­či­na, Bo­ga­je, Ra­de­va Ma­ha­la, Bać, te na­se­lji­ma Šu­šte­ri, Iba­rac, Ra­mo­vi­ći, Be­snik i Ca­ri­ne. U ovaj po­sao smo ulo­ži­li ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da eura. Uko­li­ko vre­men­ske pri­li­ke do­zvo­le, pla­ni­ra­mo sa­na­ci­ju još ne­ko­li­ko se­o­skih pu­te­va – re­kao je Džu­dže­vić, do­da­ju­ći da će na­sta­vi­ti ra­do­ve na fi­skul­tur­noj sa­li osnov­ne ško­le u Ba­ću či­ja je ukup­na vri­jed­nost 230.000 eura.

On je ka­zao da se pri­vo­de kra­ju ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji pri­mar­nog grad­skog vo­do­vo­da, in­ve­sti­ci­ji vri­jed­noj 2,2 mi­li­o­na eura.
– Do­sad je pro­lon­gi­ra­no ne­ko­li­ko ro­ko­va za za­vr­še­tak vo­do­vo­da. Kraj no­vem­bra je po­sled­nji rok za re­a­li­za­ci­ju ovog stra­te­ški va­žnog pro­jek­ta za na­šu op­šti­nu. Ra­do­vi su pri kra­ju i mi se na­da­mo da ovaj rok ne­će bi­ti pro­bi­jen – ka­zao je Džu­dže­vić, do­da­ju­ći da su u to­ku ra­do­vi na iz­grad­nji Uli­ce Ca­ri­ne, či­ja je ugo­vo­re­na vri­jed­nost oko 380.000 eura, od če­ga će u ovaj obje­kat lo­kal­na upra­va in­ve­sti­ra­ti oko 130.000 eura, a Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va 250.000.
Džu­dže­vić je ka­zao da je ko­nač­no na po­mo­lu i po­če­tak ra­do­va na objek­tu dnev­nog cen­tra za dje­cu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, in­ve­sti­ci­ji ko­ja go­di­na­ma fi­gu­ri­ra u lo­kal­nim in­ve­sti­ci­o­nim pla­no­vi­ma.

– Zbog broj­nih pre­pre­ka ovaj obje­kat do­sad ni­je mo­gao bi­ti za­po­čet. Ko­nač­no će­mo za­po­če­ti nje­go­vu re­a­li­za­ci­ju za ko­ju je pred­vi­đe­no ula­ga­nje od pre­ko 400.000 eura – ka­zao je Džu­dže­vić, do­da­ju­ći da je lo­kal­na upra­va uspje­la da ure­di ne­ko­li­ko par­ki­ra­li­šta od 650 par­king mje­sta či­me je sma­nje­na sa­o­bra­ćaj­na gu­žva s ko­jom je go­di­na­ma ku­bu­ri­la ta op­šti­na. Džu­dže­vić je is­ta­kao da su pri kra­ju i ra­do­vi na če­tvo­ro­ra­zred­noj osnov­noj ško­li u se­lu Gra­ho­vo, objek­tu ko­ji u part­ner­skom od­no­su fi­nan­si­ra­ju lo­kal­na upra­va i tur­ska hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja „Ti­ka”.V.Ra.

Za­hval­ni mje­šta­ni Ga­ro­vi­ća

Mje­šta­ni za­se­o­ka Ga­ro­vi­ći u se­lu Ba­šča, kao i na­se­lja Šu­šte­ri upu­ti­li su za­hval­nost lo­kal­noj upra­vi zbog na­si­pa­nja ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra se­o­skog pu­ta. Du­šan Ga­ro­vić is­ti­če da je pri­laz do broj­nih ku­ća u se­lu bio u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju.

– Po­seb­nu za­hval­nost du­gu­je­mo Mir­sa­du Džu­dže­vi­ću uz či­ju po­moć ko­nač­no mo­že­mo da pri­đe­mo ku­ća­ma i ima­nji­ma. Mno­go smo tru­da ula­ga­li na odr­ža­va­nju pu­ta ko­jeg je vo­da stal­no pla­vi­la i od­no­si­la. Sa­da je ova di­o­ni­ca sre­đe­na na naj­bo­lji na­čin. Po­sta­vlje­ne su od­vod­ne ci­je­vi ta­ko da je ovaj pro­blem traj­no ri­je­šen. Sma­tram da će na ovaj na­čin umno­go­me bi­ti olak­šan ži­vot mje­šta­na ovog za­se­o­ka – re­kao je Ga­ro­vić, is­ti­ču­ći da se na­da­ju da će lo­kal­na upra­va ovu di­o­ni­cu u na­red­nom pe­ri­o­du as­fal­ti­ra­ti što bi do­pri­ni­je­lo ostan­ku se­lja­na na svo­jim og­nji­šti­ma.

Pret­hod­na vlast ig­no­ri­sa­la Ra­de­no­vi­će

I mje­šta­ni na­se­lja Šu­šte­ri is­ti­ču za­hval­nost no­voj lo­kal­noj vla­sti na če­lu sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Eju­pom Nur­ko­vi­ćem.

Je­li­ca Ra­de­no­vić, ko­ja je za­po­sle­na u Op­šti­ni, is­ti­če da se pret­hod­na vlast oglu­ši­la o po­tre­be ne­ko­li­ko mje­šta­na ma­hom pri­pad­ni­ka brat­stva Ra­de­no­vić.

– Ne­iz­mjer­no smo za­hval­ni pred­sjed­ni­ku Nur­ko­vi­ću ko­ji je ra­zu­mio na­še pro­ble­me. Pret­hod­na vlast je na­si­pa­la put, ali sa­mo do ras­kr­sni­ce gdje po­či­nju ku­će Ra­de­no­vi­ća. Zbog lo­šeg pri­la­za na­šim ku­ća­ma pre­ži­vlja­va­li smo broj­ne ne­vo­lje, jer če­sto ni bol­nič­ka ko­la ni­je­su mo­gla da pri­đu, a tak­si­sti ni­je­su htje­li da vo­ze ova­kvim dru­mom. Ri­ječ je o pre­te­žno sta­rač­kim do­ma­ćin­stvi­ma ko­ja ima­ju po­seb­ne po­tre­be. Mo­je mol­be upu­će­ne pret­hod­noj vla­sti da ure­di sto­ti­nak me­ta­ra pu­ta, uz ak­ce­nat da mi je se­stra te­ško obo­lje­la, ni­je­su na­i­šle na ra­zu­mi­je­va­nje. Bo­li me što je mo­ja se­stra umr­la, a da ni­je do­če­ka­la da ko­li­ma do­đe do kuć­nog pra­ga, ali ipak smo no­voj vla­sti za­hval­ni što je ima­la slu­ha za na­še ne­vo­lje – re­kla je Ra­de­no­vi­će­va.

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *